Број 286   16.08.2017

Војни часописи
vd
vtg
ng
16.08.2017
Изашао је нови број ОДБРАНЕ
Magazin OdbranaРе­мон­том ста­рих и на­бав­ком но­вих ави­о­на и хе­ли­коп­те­ра, по­ве­ћа­њем бро­ја са­ти на­ле­та и по­ди­за­њем ни­воа струч­не и опе­ра­тив­не оспо­со­бље­но­сти при­пад­ни­ци 204. ва­зду­хо­плов­не бри­га­де, до­ка­за­не не са­мо у из­вр­ша­ва­њу бор­бе­них за­да­та­ка, већ и у ак­ци­ја­ма по­мо­ћи ста­нов­ни­штву, ... детаљније »
15.08.2017
Отварање изложбе "Београд - град у коме стварам"
Након летње паузе Медија центар „Одбрана“ представиће публици ауторску изложбу академске уметнице Марине Миловановић Кушић која је инспирисана главним ... детаљније »
01.08.2017
Изашао је нови број „ОДБРАНЕ“
Magazin Odbrana При­пад­ни­ци 250. ра­кет­не бри­га­де за про­тив­ва­зду­хо­плов­на деј­ства Вој­ске Ср­би­је још јед­ном су успе­шно из­вр­ши­ли бо­је­во га­ђа­ње ци­ље­ва у ва­зду­шном про­сто­ру ра­кет­ним си­сте­ми­ма на по­ли­го­ну „Ша­бла” у Бу­гар­ској. Осим про­ве­ре оспо­со­бље­но­сти, циљ га­ђа­ња био је и раз­би­ја­ње пси­хо­ло­шке ба­ри­је­ре ко­ја пра­ти до­жи­вљај ... детаљније »
  • Menu
  • Menu
  • Menu
  • Menu
  • Menu
  • Menu